Lennujaam.ee teenustasud

Lennupileti broneerimine
0 €
Lennupileti muutmine
40 €
Lennupileti tühistamine
22 €
Lennupileti broneerimine telefoni või e-posti teel
30 €
Lisateenuste broneerimine (pagas, eripagas, ratastool, saatja jms) lennule
18 €
Täiendavate reisijaandmete sisestus (APIS info)
18 €
Reisikindlustuse vormistamine
5 €
Arve ümbervormistamine/kordusväljastamine
12 €


Teenustasud sisaldavad käibemaksu.

Lennujaam.ee teenustasu lisandub teenuse osutaja poolt rakendatavatele broneerimis-, muutmis- ja tühistamistasudele. Võimaliku teenuse osutaja poolt rakendatavad trahvid või lisamaksud kuuluvad eraldi tasumisele. 

Muutmis-ja tühistamistasud rakendatakse ka juhul kui reisiteenus tühistatakse või muudetakse reisibüroost mittesõltuvate asjaolude tõttu. Muutmis-ja tühistamistasu lisatakse arvele eraldi reana ning arvestatakse maha tagastatavalt summalt.



Art. I Mõisted

a) Vedaja – reisijaveoteenuseid osutav lennuettevõtja. Lennuettevõtjate nimekirja ja geograafilised aadressid leiate Siit.
b) Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes soovib sõlmida ja/või sõlmib reisijaveolepingu vedajaga. Kliendiks nimetatakse edaspidi ka tarbijat.
c) Tarbija on füüsiline isik, kes soovib sõlmida ja/või sõlmib vedajaga reisijaveolepingu, mis ei seondu tarbija poolt iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. Tarbijat nimetatakse edaspidi ka kliendiks.
d) Reisija – füüsiline isik, kes kasutab vedaja reisijaveoteenust. Klient, tarbija, reisija  võivad olla ka ühes isikus.
e) Agent – AS Baltic Tours, registrikood 10069352, asukoht Jõe 5 Tallinn, 10151, email baltic.tours@baltictours.ee, on vedaja poolt pakutavate reisijaveoteenuste volitatud piletimüügiagent. Agent ei ole kliendi ja vedaja vahel sõlmitud reisijaveolepingu pooleks.
f) Lennubroneering – reisija registreerimine vedaja juures reisijaveolepingu sõlmimiseks.
g) Lennupilet – Kliendi/Reisija ja Vedaja vahel sõlmitud reisijaveolepingut kinnitav dokument.
h) Müügisüsteem –internetilehel www.lennujaam.ee asuv reaalajas töötav internetipõhine vedajate poolt pakutavate reisijaveoteenuste andmebaas ja müügikeskkond.

Art. II Müügisüsteemi kasutamise üldsätted

a) Vedajad pakuvad reisijaveoteenuseid ja informatsiooni müügisüsteemi kaudu põhimõttel "nagu on" ja "nii nagu on võimalik". Ligipääs müügisüsteemile ja müügisüsteemi kasutamine on täielikult kasutaja omal vastutusel. Agent ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida seoses müügisüsteemi või sellega seotud rakenduste kasutamisega.
b) Müügisüsteemi kasutamisega avaldab klient oma nõustumist veebilehel toodud tingimustega sh. käesolevate müügitingimustega ja vedaja reisijaveolepingu tingimustega.
c) Müügisüsteemis tohib tehinguid teha vähemalt 18 aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud broneeringute ja tellimuste tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades on tasu maksmine sooritatud.
d) Käesolevate müügitingimuste ja vedaja poolt kehtestatud reisijaveolepingu tingimuste sh. hinnareeglite vastuolu korral kehtivad viimased.
e) Andmete sisestamisega müügisüsteemi annab isik nõusoleku nii enda kui ka teiste isikute, kelle jaoks ta teenuseid ostab, isikuandmete ja muude teenuse osutamiseks vajalike andmete edastamiseks vedajale ja kolmandatele isikutele, kui see on seotud lepingu sõlmimise ja/või täitmisega.
f) Vedajal ja/või agendil on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud müügitingimusi või müügisüsteemis kuvatud juhiseid või ei ole tasunud lennubroneeringu eest.
g) Klient on kohustatud agendile viivitamatult teatama müügisüsteemi kasutamist takistavatest vigadest või riketest.

h) Müügisüsteemist ostetud piletite pealt ei koguta Baltic Toursi kliendikaardi omaniku personaalsele kontole BTR-e (Baltic Toursi Reisiraha).



Art. III Lennupileti broneerimine ja müük

a) Lennubroneeringut sooritades ja lennupiletit ostes käitub klient müügisüsteemis toodud juhiste järgi. Müügisüsteemis on toodud lingid, millele vajutades saab klient tutvuda vastavate tingimustega ja üksikasjalikuma informatsiooniga. Keelatud on valeandmete sisestamine, topeltbroneeringute vormistamine selliselt, et nende kasutamine on eluliselt mõistmatu.

b) Klient kontrollib müügisüsteemi sisestatavate andmete õigsust ja kannab seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Lennubroneeringu sooritamisele või lennupileti eest tasu maksmisele eelnevalt kuvatakse müügisüsteemis kõik Kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks. Näiteks, kui reisija nimi lennubroneeringus ei ühti reisija nimega reisidokumendis ei ole lennubroneering ja lennupilet kehtiv.

c) Kliendi ostukorvis on muuhulgas välja toodud kliendi poolt valitud lennukava ja hinnad. Lennubroneeringu kinnitamisele eelnevalt on kliendil kohustus kontrollida lennukava, hindade, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust ning tutvuda tingimuste ja hinnareeglitega. Nimetatud tingimused sisaldavad sätteid, mis puudutavad maksetingimusi, vastutust, annulleerimisi, muutmisi, hüvitiste maksmist ja muid piiranguid. Küsimuste korral tuleb pöörduda agendi poole.

d) Lennubroneeringu kokkuvõtteks koostab müügisüsteem kliendile ülevaate tema poolt sooritatud lennubroneeringust pealkirjaga „Minu tellimus“. Kliendil on võimalik lennubroneeringu kokkuvõtte „Minu tellimus“ oma arvutisse salvestada või see vajadusel välja printida. Kokkuvõtte „Minu tellimus“ ja/või „broneeringu kinnitus“ näol ei ole tegemist lennupiletiga vaid ülevaatega sooritatud lennubroneeringu sisust.

e) Lennubroneeringute sooritamise ja lennupiletite ostmisvõimalused sh. hinnad ja kohtade saadavus on jätkuvas muutumises, sest see sõltub teenuse nõudlusest ja pakkumisest. Kehtib printsiip: kiirem ostja saab tavapäraselt parema hinna.

f) Nii kliendil kui ka vedajal on õigus lennubroneeringut, selle tingimusi ja hinda ette teatamata muuta või annulleerida. Klient peab arvestama asjaoluga, et lennubroneeringu väljaostuvõimalused ja toodud hinnad võivad muutuda kuni lepingu sõlmimiseni. Lennubroneering ei too kliendi ja vedaja jaoks kaasa siduvaid kohustusi ning ei taga lennupileti saadavust lennubroneeringus toodud hindade ja tingimustega. Lennubroneeringu ühepoolsel muutmisel või annulleerimisel vedaja poolt ei teki vedajal või agendil kliendi ees kohustusi.

g) Kliendi poolt sooritatud lennubroneeringut koos broneeritud lennupileti eest tasumisega mõistetakse kui kliendi ettepanekut reisijaveolepingu sõlmimiseks. Ettepaneku tegemisega avaldab klient nõustumist müügitingimuste ja vedaja reisijaveolepingu tingimustega. Kliendi ettepanekut säilitatakse müügisüsteemis elektrooniliselt 14 päeva ning agent edastab selle kliendi palvel viimase elektronposti aadressile.

h) Vedaja nõustumise saamise hetkest kliendi ettepanekule loetakse reisijaveoleping kliendi ja vedaja vahel sõlmituks. Vedajalt saadud nõustumise (lennupileti) saadab agent kliendi elektronposti aadressile. Juhul, kui vedaja ei anna nõustumist kliendi ettepanekule jääb reisijaveoleping sõlmimata ja agent tagastab kliendi poolt makstud tasu.

i) Kliendil on võimalus tasuda lennupileti eest pangalingi kaudu koheselt või valida tasumise viisiks pangaülekanne, mille kohta saadetakse andmed kliendi elektronposti aadressile. Pangalingi kaudu tasudes kohustub klient pärast makse sooritamist klikkima linki „tagasi kaupmehe juurde“. Kui klient ei kliki linki „tagasi kaupmehe juurde“, siis informatsioon tehtud maksest ei jõua õigeaegselt agendi ja vedajani ning võib juhtuda, et kliendi poolne ettepanek jääb tegemata. Pangaülekandega tasudes kohustub klient sisestama nõuetekohase viitenumbri.

j) Kui lennupileti eest on tasutud pangalingi kaudu, tuleb kliendil makse sooritamisest 30 minuti möödudes kontrollida lennupileti kättesaamist oma elektronpostiaadressilt. Juhul, kui klient ei ole lennupiletit eeltoodud aja jooksul kätte saanud, peab klient sellest koheselt agenti informeerima.
k) Kui lennupileti eest on tasutud pangaülekande teel, tuleb kliendil makse sooritamisest 3 tunni möödudes kontrollida lennupileti kättesaamist oma elektronpostiaadressilt. Juhul, kui klient ei ole lennupiletit eeltoodud aja jooksul kätte saanud, peab klient sellest koheselt agenti informeerima.

l) Agent ega vedaja ei väljasta lennupiletit ega teenuse kasutamise õigust andvat dokumenti enne makse täielikku laekumist agendi pangakontole. Samas jääb klient vastutavaks tasu maksmise eest ka juhul, kui talle on väljastatud lennupilet või teenuse kasutamise õigust andev dokument enne makse täielikku tasumist.

m) Lennupileti kättesaamisel peab klient viivitamatult kontrollima nime, lennukava, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust. Agent kõrvaldab dokumentide väljastamisel agendi poolt põhjustatud tehnilised puudused. Hilisem puuduste kõrvaldamine, muutmine või annulleerimine ei ole võimalik või on lubatud lisatasu eest.

n) Kui kliendile väljastatud lennubroneeringul või lennupiletil on mistahes puudus, mille on põhjustanud kliendi poolt valesti sisestatud andmed, rahuldatakse kliendi poolt soovitud muudatused olemasolevate võimaluste ja uute lennupiletite ostuvõimaluste piires. Sellisel juhul kohustub klient tasuma kõik muudatusega ja/või uute lennupiletite ostuga kaasnevad kulud.

o) Kui lennubroneeringu välja ostmise tähtaeg on möödunud ja klient soovib lennupiletit osta, siis tuleb sooritada uus lennubroneering selle hetke ostmisvõimaluste järgi.

p) Informatsiooni lennubroneeringute ja lendude kohta või lennupileti kasutamisega seotud muudatusi saadavad vedaja ja agent kliendile elektronposti teel. Kliendi kohustus on sisestada lennubroneeringusse elektronposti aadress, mida ta võimalusel igapäevaselt kasutab.

Art. IV Isikuandmete töötlemine

Tellimuse esitamisega annab klient/reisija AS’ile Baltic Tours, registrikood 10069352, aadress Jõe 5, 10151 Tallinn, email baltic.tours@baltictours.ee nõusoleku oma isikuandmete sealhulgas, kuid mitte ainult isikukoodi või maksevahendite andmete kogumiseks ja töötlemiseks reisiteenuste müügiks pakkumise, müügi, lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Klient/reisija nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh. vedajale ja/või isikutele, kes on seotud reisiteenuse osutamisega, on lubatud isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil. Klient/reisija on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui nõue on kooskõlas õigusaktidega.
Lennubroneeringu teostamisel edastab lennuettevõtja kliendi/reisija broneeringuinfo kooskõlas riigipiiri seadusega töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil. Broneeringuinfot säilitatakse Politsei ja Piirivalveametis 5 aastat, isikustatud andmeid säilitatakse 2 aastat, alates andmete kättesaamisest. Broneeringuinfo edastamisega seoses on reisijatel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.
Broneeringuinfoks loetakse reisija ja -reisi kohta käiv teave, mida lennuettevõtja kogub kliendilt broneeringu teostamiseks. Broneeringuinfo sisaldab eelkõige teavet broneeringu ja sellega seotud toimingute kohta, reisija ja temaga koos reisivate isikute isikuandmeid, lennu üldandmeid, reisija kontaktandmeid ning broneeringu eest tasumist puudutavaid andmeid.

Lennupiletid ja reisimine Ameerika Ühendriikidesse

Ameerika Ühendriikide ametivõimud nõuavad igalt riiki saabuvalt isikult lisaks ees- ja perekonnanimele ka järgmisi isikuandmeid:

 

 

Ameerika Ühendriikidesse reisival isikul on kohustus edastada vastavad andmed lennuettevõtjale, kes edastab andmed Ameerika Ühendriikide vastavatele ametivõimudele. Nõuetekohaste andmete edastamise eest lennuettevõtjale vastutab reisija! Kuna iga reisija andmete sisestamine on aeganõudev protsess võib selle jätmine lennule registreerimisele kaasa tuua lennust mahajäämise. Seetõttu palume andmed esitada Teie poolt kasutatava lennuettevõtjale interneti kodulehel või kõnekeskuse kaudu või teha andmete sisestamine ülesandeks reisibüroole Baltic Tours. Juhul, kui otsustate kasutada meie teenuseid ja teete andmete sisestamise Baltic Toursi ülesandeks, siis palume andmed esitada hiljemalt 72 tundi enne lennu väljumist. Andmete esitamiseks palume pöörduda reisikonsultandi poole.

Informatsiooni Ameerika Ühendriikidesse reisimisest sh. viisanõuetest ja viisavabadusprogrammist leiate siit>>

Art. V Lennubroneeringu ja lennupileti täiendav kontroll

Kuivõrd vigade esinemist müügisüsteemis ei saa täielikult välistada jätavad vedaja ja agent endale õiguse kontrollida üle kõik sooritatud lennubroneeringud ja lennupileti ostud. Kui ilmneb viga, siis on agendil õigus lennubroneering annulleerida ja lennupilet väljastamata jätta. Sellisel juhul võtab agent kliendiga ühendust, et sooritada uus lennubroneering või tagastada kliendi poolt makstud tasu.

Art. VII Ümberistumistega lennupiletid

a) Kliendile on turvalisem osta erinevate lendude jaoks üks lennupilet, mitte kasutada eraldi lennupileteid. Kui ühe lennupileti ostmine pole vedaja tõttu võimalik, siis on soovitav planeerida ümberistumised suure ajavaruga. Arvestades võimalikke hilinemisi ja viivitusi, tuleks minimaalselt lendude vahele jätta 3-4 tundi. Vedaja vastutab reisija kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe reisijaveolepingu (lennupileti) piires. Lendude ärajäämisest või hilinemisest tingitud reisija jätkulennust mahajäämise korral on vastaval vedajal kohustus pakkuda samal lennupiletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või lennupileti hinna tagastamist. Eraldi lennupiletite osas vedajal selline kohustus puudub. Ka hilinemiste või lennu ärajäämise korral ei vastuta vedaja jätkuühenduse eest, mis on eraldi lennupiletil.

b) Kui reisija hilineb lennule endast olenevate põhjuste tõttu, siis sellisel juhul ei ole vedajal enam kohustust sõlmitud reisijaveolepingut täita ja makstud veotasu on üldjuhul vedajal õigus endale jätta. Nii tuleb reisijal reisi jätkamiseks uus lennupilet osta.

c) Vedajad võimaldavad müüa ümberistumistega lennupileteid, kui on täidetud minimaalsed ümberistumisteks ettenähtud ajad. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et minimaalse ühendusaja jätmine kahe lennu vahele on võimalik, kuid see on ääretult riskantne. Soovitame tungivalt osta selline lennupilet, et aeg ümberistumiseks on piisavalt pikk, arvestades võimalikke viivitusi, hilinemisi ja järjekordasid. Kui reisijal tuleb transiitlennujaamas välja võtta pagas ja registreerida see uuesti, ei saa arvestada ümberistumiseks minimaalse ajaga.

d) Kui klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele eraldi lennupiletid, siis nõutud minimaalsed ümberistumise ajad ei kehti ja iga järgnevat lendu käsitletakse kui uut reisi ning jälgitakse nõutud lennujaama jõudmise aega (3 tundi varem).

e) Kui klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele ühe lennupiletil ja üks lend hilineb, siis vastutab reisija edasitoimetamise eest see vedaja, mille lend hilineb. Edasine transport võib toimuda ka muid transpordiliike kasutades, ka ajalisi piiranguid ei ole vedajale seatud ja vedaja ei ole kohustatud hüvitama tekkinud lisakulusid.

f) Kui klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele ühe lennupileti ja reisija ei jõua jätkulennule registreerimisele oma tegevuse või tegevusetuse tõttu, siis sellisel juhul puudub vedajal kohustus reisijaveolepingut täita ja makstud veotasu on üldjuhul vedajal õigus endale jätta. Sellisel juhul tuleb reisijal reisi jätkamiseks või tagasi pöördumiseks uus lennupilet osta.

g) Kui klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele eraldi lennupiletid ja reisija ei jõua õigeaegselt lennule registreerimisele ükspuha millise takistuse tõttu, siis lasub edasise reisi toimumise eest kogu vastutus reisijal. Sellisel juhul tuleb reisijal osta reisi jätkamiseks või tagasi pöördumiseks uus lennupilet.

h) Vedaja vastutus ei laiene juhtudele kui lend toimub plaanikohaselt, kuid reisija jääb ikkagi jätkulennust maha (näiteks valitud minimaalse ühendusaja ning järjekordade tõttu turva- või passikontrollis). Lendude plaanikohasel toimumisel on jätkulennule jõudmine reisija enda vastutusel. Riskide vältimiseks soovitame võimalusel valida niisugused ühendused, mis jätavad lubatud miinimumaegadega võrreldes oluliselt pikema vaheaja lendude vahel.

i) Reisija peab lennupiletil toodud lendusid kasutama vastavalt lennupiletil toodud järjekorrale ja ainult selle reisija poolt, kelle nimi on lennupiletile kirjutatud. Vedajal on õigus annulleerida edasised lennud või kogu broneering, kui reisija jätab ühe lennu kasutamata.

Art. VIII Lennule registreerimine, tagasilennu kinnitamine

a) Reisijal lasub kohustus ilmuda õigeaegselt lennu alguspunkti. Kui reisija ei ilmu õigeaegselt alguspunkti võib vedaja annulleerida nii selle lennu, mille registreerimisele reisija hilines kui ka kõik järgnevad lennud.

b) Kui ei ole sätestatud teisiti, siis on lennu alguspunktiks väljuva lennu värav (gate) või lennujaama väljuvate reiside osakonnas asuv vedaja check-in kassa.

c) Reisijal on kohustus ennast lennule registreerida (sooritada check-in) ja ilmuda väljuva lennu väravasse (gate) lennujaama infotablool märgitud ajaks. Hilinenud reisijat lennule ei lubata.

d) Vedaja tagab reisijaveoteenuse ostutamise Müügisüsteemis toodud piletihinnaga eeldusel, et Reisija sooritab lennule registreerimise Vedaja internetileheküljel ajavahemikul 24 kuni 2 tundi enne lennu algusaega. Registreerimistoimingu lõpetamise kinnituseks peab Reisija välja printima pardakaardi ja võtma selle endaga lennule kaasa. Juhul, kui Vedaja ei võimalda lennule registreerimist interneti vahendusel, osutab Vedaja vastavat teenust lennujaamas check-in kassas tasuta.

e) Lennule registreerimist on võimalik sooritada tasuta ka lennujaama "check-in" automaadi abil. Lennule registreerimisel selleks otstarbeks ettenähtud automaadi abil soovitame kontrollida check-in automaadi olemasolu lennujaama, Vedaja või Agendi poole pöördudes.

f) Lennule registreerimise personaalne teenus lennujaamas (v.a. kui see ei ole võimalik internetis) on lisateenus, mille eest tuleb tasuda vastavalt Vedaja hinnakirjale. Vedajal on õigus vastavat hinnakirja etteteatamata muuta ja seetõttu ei ole lennupiletit ostes võimalik vastava tasu suurust ette näha.

g) Lennule registreerimine lõpetatakse olenevalt lennujaamast ja vedajast tavaliselt 60-120 minutit enne lennu väljumist. Arvestades järjekordadele kuluvat aega peab reisija tulema lennujaama ligikaudu 3 tundi enne lennupiletil toodud lennu väljumist. Seda aega võib vähendada kui registreeruda lennule internetis või kasutada kallimaid lennuklasse.

h) Grupireiside puhul ja lendudel väljaspool Euroopat nõuavad vedajad tagasilennu kinnitamist hiljemalt 72 tundi enne lennu toimumist. Kinnitamata jätmise korral on vedajal õigus annulleerida kliendile broneeritud/müüdud kohad. Kohtade kinnitamiseks peab klient saatma elektronkirja või helistama antud vedaja lähimasse esindusse või pöörduma agendi poole.

i) Vedajal on õigus koguda lisatasusid täiendavate mugavuste ja eeliste eest nagu lennule registreerimise personaalne teenus lennujaamas, istekoha valik, eelisõigus pardale, toitlustus, pagas vms.

Art. IX Reisija pagas

a) Kui lennupileti ostmisel on teatatud, et pileti hind sisaldab pagasit näiteks 1 ühik, siis tähendab see reeglina seda, et Reisijal on õigus võtta lennule tasuta kaasa üks registreeritav pagas kuni 23 kg. Lisaks sellele on reisijal õigus võtta lennule kaasa üks käsipagas kuni 8 kg.

b) Kui lennupileti ostmisel on teatatud, et pileti hinnas pagas ei sisaldu, siis on Reisijal lubatud tasuta kaasa võtta üks ühik käsipagasit kuni 8 kg. Registreeritav pagas on sellisel juhul täiendav teenus, mille hinnad ja tingimused on kuvatud lisateenuste all.

c) Erimõõtmelise pagasi (näiteks: jalgratas, suusa- või matkavarustus, lumelaud, golfikott vms spordivarustus) nagu ka ülekaalulise pagasi transport on lisatasu eest vastavalt Vedaja hinnakirjale.

d) Ümberistumistega lennu puhul on pagas võimalik registreerida kuni lennupileti lõppsihtkohani, kuid iga kord ei ole see võimalik. Seetõttu soovitame varuda ümberistumisteks piisavalt aega, et vajadusel oleks võimalik pagas välja võtta ja uuesti järgmisele vedajale üle anda. Lennureisi katkestamine transiitlinnas ei ole reeglina võimalik ja sellisel juhul ei saa reisija kätte oma pagasit, samuti võib vedaja nõuda lisatasu omal äranägemisel.

e) Väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, elektroonika jm) soovitame võtta kaasa käsipagasisse. Käsipagas ei või sisaldada keelatud esemeid nagu (vedelikud üle kehtestatud normpiiri, tuleohtlikud ained, terariistad jms), Täpsema info keelatud ja lubatud esemetest lei
ate
siit>>. Käsipagas peab olema väikesemõõtmeline ja vastama vedaja poolt kehtestatud mõõtmetele, mõõtmed on võimalik üle täpsustada pöördudes agendi või vedaja poole. Käsipagas peab mahtuma kas sülle, esiistme alla või siis lennukis asuvasse pagasilaekasse.

Art. X Lennuplaan, hilinemised, annulleerimised

a) Lennupiletil või reisikavas toodud lendude väljumis- ja saabumisajad võivad muutuda. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna tuleb aeg-ajalt ette ka lendude hilinemisi või annulleerimisi.

b) Kliendil tuleb lennuajad aegsasti enne lennu väljumist üle kontrollida. Seda saab klient teha www.checkmytrip.com kaudu.

c) Klient peab tegema oma lennuplaani piisava ajavaruga, et võimalikud muudatused lendude väljumises ei saaks rikkuda reisile seatud ootusi. Lennureisid on väga sõltuvad erinevatest tingimustest ja kuna primaarne on alati reisijate turvalisus, siis ei ole võimalik hilinemisi ja lendude annulleerimist igas olukorras vältida.

d) Hilinemise või annulleerimise puhul ei vastuta vedaja reisija ees võimalike kolmandate osapoolte teenuste kasutamise või kasutamatajätmisega seotud kulude eest. Samuti ei hüvitata sihtkohta hilinemisega või reisi ärajäämisega seoses tekkinud võimalikku kahju.

e) Vedaja võib muuta reisijaveolepingutes kokkulepitud lennugraafikuid ja annulleerida lende, kui teatab sellest kliendile vähemalt 2 nädalat ette. Asjaolude tõttu, mida vedaja ei saa mõjutada võib muuta graafikuid ka vähem ette teatades. See kehtib ainult väljastatud lennupiletite korral.

f) Annulleeritud lennule lennupiletit omavale reisijale pakub vedaja kas lennupileti hinna tagastamist või alternatiivset ühendust sihtkohta ilma lisatasuta. Juhul, kui vedaja informeerib lennuplaani muutmisest või lennu annulleerimisest agenti, annab agent oma parima, et reisijat lennuplaani muudatusest või annulleerimisest teavitada.

g) Juhul, kui kliendil tekib vajadus lennupiletit muuta või annulleerida pöördub klient agendi poole elektronposti või telefoni teel. Lennupileti muutmine ja annulleerimine on võimalik vastavalt lennupileti reeglitele, toimingute tegemisel kohustub klient tasuma agendile muutmis- ja annulleerimistasud kooskõlas teenustasude hinnakirjaga. 
Muutmis-ja tühistamistasud rakendatakse ka juhul kui reisiteenus tühistatakse või muudetakse reisibüroost mittesõltuvate asjaolude tõttu.

Muutmis-ja tühistamistasu lisatakse arvele eraldi reana ning arvestatakse maha tagastatavalt summalt.



Art. XI Reisidokumendid, viisad, tervisenõuded

a) Agent ja vedaja eeldavad, et kõikidel reisijatel sh ka lastel on olemas nõuetekohased reisidokumendid (viisa, pass, isikutunnistus, vaktsineerimise tõend) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks. Eri riikide kodanikel võivad olla ka erinevad nõuded viisadele, reisidokumentidele.

b) Reisija peab uurima vastavat infot sihtriigi või transiitriikide saatkondadest, Välisministeeriumist või Kodakondsus- ja Migratsiooniametist. Samuti on oluline järgida reisidokumentide kehtivust ja vastavust nõutud tingimustele.

c) Iga riigi ainupädevuses on otsustada reisija lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi ka siis kui reisijal on kõik nõuetekohased dokumendid riiki sisenemiseks.

d) Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt www.vm.ee. Kliendi soovil abistab agent konsultatsiooniga, selleks palume eraldi Agendi poole pöörduda. Agent võib täpsustada reisidokumentide, vaktsineerimise ja tollireeglite nõudeid, kuid ei saa võtta vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas.

e) Vedaja ja agent ei vastuta juhul, kui reisijaveoleping jääb täitmata reisidokumendi puuduse või riigivõimu tegevuse tõttu.

f) Lennubroneeringute sooritamisele eelnevalt peab reisija tutvuma siht- või transiitriikide tervisekaitsenõuetega, seda eriti kaugematesse ja eksootilisematesse riikidesse reisimisel. Teatud juhtudel tuleb riiki sisenemiseks alustada vaktsineerimiskuuriga juba aegsasti. Informatsiooni nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimise soovitustega leiate veebilehelt
www.vaktsineeri.ee

Art. XII Reisija õiguste kaitse

a) Sisenedes Euroopa Liidu territooriumile või väljudes Euroopa Liidu territooriumilt, samuti Euroopa Liidu siseselt vedajate teenuseid kasutades, kaitseb reisija õigusi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest.

b) Reisija õigusi kaitstakse eelkõige seoses lennuaja muutmise sh. lennu hilinemise või lennu ärajätmisega, samuti juhul, kui reisijal keelatakse lennukisse siseneda. Määruse terviktekst on toodud siin>>

Art. XIII Vastutus

a) Vedaja vastutab:
- lepingu eelse teabe ja võimalike müügilubaduste kehtivuse ja reisijaveolepingu nõuetekohase täitmise eest;
- kui tema tegevuse või tegevusetusega põhjustati kliendi surm, kehavigastuste või tervisekahjustuste tekitamine ning see toimus lennukis, pardalemineku või pardalt lahkumise ajal;
- kahju eest, mis tekkis registreeritud pagasi hävinemise, kadumise või rikkumise tagajärjel, kui õnnetusjuhtum, mis oli registreeritud pagasi hävinemise, kadumise või rikkumise põhjuseks toimus lennukis või ükskõik millisel muul ajal, kui vedaja oli registreeritud pagasi eest vastutav. Vedaja ei vastuta sellise registreeritud pagasi eest, mis on rikutud juba eelnevalt olnud puuduste ja defektide tõttu, samuti ka esemete eest, mille vedu veoreeglite kohaselt on keelatud ning juhul, kui reisijal oli võimalus käesolevate reeglitega tutvuda.

b) Vedaja vastutus ja selle suurus reisija elukaotuse või terviserikkumise eest, samuti ka pagasi ja kauba mittesäilitamise ja transpordivahendi hilinemise eest on sätestatud Montreali konventsiooni ja 13. mai 2002. a Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr 889/2002, mis osaliselt muudab Nõukogu määrust (EN) nr 2027/1997.

c) Käsipagasi turvalisuse eest on vastutav selle omanik, välja arvatud juhul, kui nimetatud pagas antakse vedaja kätte või juhul, kui kahju tekkis vedaja, selle töötaja või volitatud isiku süü tõttu.

d) Kui vedaja tunnistab, et registreeritud pagas on kadunud või seda ei toimetata kohale 21 päeva jooksul alates päevast, mil pagas pidi olema kohale toimetatud, siis reisijal on õigus nõuda, et vedaja hüvitaks kaotatud pagasi väärtuse Montreali konventsioonis sätestatud korra ja väärtuste kohaselt.

e) Vedaja peab nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast kaebuse saamist, andma reisijale kirjaliku vastuse.

f) Juhul, kui reisija tekitab kahju vedajale vedaja inventari või lennuki sisustuse lõhkumisega, siis vastutab reisija tekitatud kahju hüvitamise eest.

g) Vedajad on jätnud endale õiguse keelduda reisija teenindamisest ja annulleerida reisija lennupileti juhul, kui reisija käitumine on sobimatu või seadusevastane või kui reisija käitumine põhjustab ohtu teistele reisijatele või nende varale. Sellisel juhul ei ole lennupileti ostnud kliendil õigus tagasimaksetele kasutamata teenuste eest või muudele hüvitustele. Kui reisija sobimatu või seadusevastase käitumise puhul peab lisakulusid kandma vedaja või agent on klient ja reisija kohustatud vastavad kulud kas vedajale või agendile hüvitama.

h) Agent ei vastuta reisijaveolepingust tulenevate vedaja kohustuste täitmise eest, vedaja müügilubaduste ega vedaja teenuste osutamise eest. Agent ei vastuta ka juhul, kui vedaja taganeb oma müügilubadusest või muudab lennupileti hinda lennubroneeringu tegemise ajal või lennupileti väljaostmise ajal. Sarnaselt eelnevale ei vastuta agent ka juhul, kui vedaja otsustab etteteatamata peatada või lõpetada lennupiletite müügi või teenuse osutamise.

i) Agent ei ole reisijaveolepingu pooleks ja ei hüvita kliendile sh. kuid mitte ainult müügilubaduste ja hindade muutmisest, teenuse kvaliteedi langusest, lennu väljumise või saabumise hilinemisest, lennu katkemisest või ärajäämisest, pagasi kadumisest, õnnetusjuhtumistest jne. tingitud mistahes kahju.

Art. XIV Küsimused, pretensioonid

a) Broneeringu sooritamise või lennupileti ostmisega seotud küsimused tuleb aegsasti agendile esitada. Mida varem klient oma küsimusega pöördub, seda kiirema ja parema lahenduse saab leida.

b) Kui klient või reisija leiab, et teenus ei vasta kehtestatud tingimustele, tuleb sellest vedajat koheselt ja kohapeal informeerida. Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik pretensioon nii kiiresti kui võimalik aga hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul lennureisilt naasmisest, siiski mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul juhtumist teada saamisest. Kirjalik pretensioon tuleb esitada vedaja vastu ja saata agendi posti- või elektronposti aadressile. Pretensioonile tuleb lisada tõendid teenuse mittevastavuse kohta ning dokumendid lisakulutustest ja tekkinud kahjust. Agent edastab pretensiooni vedajale.

c) Tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud.

Art. XV Jurisdiktsioon

a) Agendi ja kliendi vahelises lepingus kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule.

b) Kliendi ja vedaja vahelises reisijaveolepingus kohaldatakse reisijaveolepingus sätestatud riigi õigust ja rahvusvahelise õiguse sätteid.

Art. XVI Reisikindlustus

a) Koos lennupileti ostmisega soovitame sõlmida reisikindlustuse lepingu. Igas olukorras ei pruugi vedaja kliendil tekkinud kahju või lisakulude eest vastutada. Reisikindlustus võib tagada abi ja operatiivse hüvituse saamise näit. reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning kliendi tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral.

b) Soovitame lisada kindlustuslepingusse ka reisitõrke kindlustuse, mis enamjaolt korvab lennu ärajäämise või hilinemisega kaasnevaid lisakulutused.